TICKET PRICES

MON-THURS 

6PM: $6.00-ADULTS & $6.00 SENIOR/ CHILDREN

FRI 

6PM: $10.00-ADULTS & $8.00 SENIOR/ CHILDREN

SAT & SUN SHOWINGS

12PM: MATINEE $8.00

3PM & 6PM: $10.00-ADULTS & $8.00 SENIOR/ CHILDREN

rustic-logo59-49.jpg